close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA W FINLANDII

 • Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dla przyjezdnych zamieszczonymi w poradniku MSZ Polak za Granicą > Opisy krajów > Finlandia: http://poradnik.poland.gov.pl/

   

  Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z polskojęzyczną broszurą Praca w Finlandii przygotowaną przez fińskie Biuro Zatrudnienia i Rozwoju Zawodowego (TE-plavelut):

  http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_puola.pdf

   

  Warunki na miejscowym rynku pracy. Poszukiwanie pracy

   

  Fiński rynek pracy jest niewielki. Istnieją jednak sektory (np. opieka zdrowotna, przemysł budowlany i metalurgiczny), w których wciąż istnieje zapotrzebowanie na pracowników. Poszukiwanie pracy zaleca się rozpocząć przed przyjazdem do Finlandii, gdyż jej znalezienie na miejscu jest niejednokrotnie bardzo trudne. W większości przypadków do wykonywania pracy konieczna jest przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego. Od osób podejmujących zatrudnienie związane z wykonywaniem ze pracy umysłowej zasadniczo wymaga się przynajmniej podstawowej znajomości języka fińskiego lub szwedzkiego i dobrej znajomości języka angielskiego. Przed podjęciem decyzji o emigracji należy też pamiętać, że znajomość języka angielskiego lub fińskiego będzie niezbędna w wielu dziedzinach życia w związku z koniecznością załatwienia rozmaitych spraw.

  Oferty pracy zamieszczone są na stronach fińskiego Biura Zatrudnienia (www.mol.fi) oraz Europejskich Służb Zatrudnienia EURES (http://eures.europa.eu).

   

  Ambasada RP przestrzega przed  nieuczciwymi ofertami pracy, w szczególności polegającymi na handlu obnośnym, który jest w Finlandii zabroniony. Przypominamy, że podejmowanie pracy bez zawarcia stosownej umowy jest niezgodne z prawem. Osoby podejmujące nielegalne zatrudnienie ryzykują wejście w konflikt z fińskim prawem, a także pozbawiają się możliwości ochrony swoich praw przez powołane do tego instytucje.    

   

  Podjęcie i świadczenie pracy

   

  Obywatele RP mogą podejmować pracę w Finlandii bez dodatkowego zezwolenia. Po znalezieniu i podjęciu pracy należy zarejestrować pobyt w biurze służby migracyjnej (Migri, www.migri.fi) w miejscu zamieszkania oraz w miejscowym urzędzie podatkowym.

  Warunki pracy normują w szczególności: ustawa o umowach o pracę (Työsopimuslaki, 55/2001) oraz ustawa o dorocznym urlopie (Vuosilomalaki, 162/2005). Bliższe informacje dotyczące podstawowych norm pracy zawarte są na stronie internetowej inspekcji pracy: https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship.     

   

  W wielu przedsiębiorstwach normy prawa pracy regulowane są korzystniejszymi układami zbiorowymi, dlatego nie jest możliwe podanie jednakowych i powszechnie obowiązujących norm prawa pracy dla każdego typu kontraktu.

   

    

   Zgodnie jednak z ogólnymi zasadami prawa pracy umowa o pracę może być w Finlandii zawarta pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej) lub ustnie. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, obowiązkiem zatrudniającego jest przedstawienie pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Co do zasady jednak zdecydowanie zaleca się zawieranie umów na piśmie. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowa zawarta na czas określona wygasa po dacie, na jaki została zawarta, lub gdy została zakończona praca, będąca treścią zobowiązania. Zabronione jest zawieranie z inicjatyw pracodawcy umów na czas określony, jeśli istnieją przesłanki do stwierdzenia, że ze względu na charakter powierzanej pracy zawarcie umowy na czas określony jest formą obejścia korzystnych dla pracownika gwarancji ochronnych, związanych z pracą na podstawie umowy na czas nieokreślony. Wystąpienie przedmiotowych przesłanek stwierdza sąd pracy na wniosek pracownika.

   

  Okres próbny nie może być dłuższy niż cztery miesiące. Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi kurs przyuczający do zawodu i kurs ten trwa nieprzerwanie ponad cztery miesiące, dopuszczalny okres próbny może zostać wydłużony do sześciu miesięcy. W przypadku umowy na czas określony nieprzekraczający ośmiu miesięcy, okres próbny nie może był dłuższy od połowy tego okresu. Podczas okresu próbnego obie strony mają prawo do zerwania stosunku pracy, przy czym wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę nie może opierać się na nieodpowiednich lub dyskryminacyjnych przesłankach.

   

  Obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowanie pracodawcy o wszelkich usterkach sprzętu oraz ryzyku związanym z użytkowaniem narzędzi pracy. Wypada podkreślić, że używanie narzędzi pracy niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z zasadami BHP może pozbawić pracownika możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, będącego konsekwencją wypadku przy pracy. Pracownik co do zasady nie może także podejmować pracy w firmie konkurencyjnej lub ujawniać tajemnicy zawodowej lub handlowej, obowiązującej go w związku z podjęciem pracy w określonej firmie.

   

  Pracownikowi przysługuje 2,5 dnia urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc przepracowany w pełnym roku rozliczeniowym, który na potrzeby spraw urlopowych liczony jest od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Jeżeli przed końcem roku rozliczeniowego stosunek pracy trwał krócej niż jeden rok (nieprzerwanie), pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.

   

  Zgodnie z fińskimi regulacjami osoba, której pracodawca nie wypłacił zaległego wynagrodzenia – w tym za okres, w którym dana osoba pozostawała na zwolnieniu lekarskim – może zażądać od pracodawcy w formie pisemnej wywiązania się z tego obowiązku, wskazując termin wypłaty (np. siedem dni). Po bezskutecznym upływie tego terminu istnieje możliwość wniesienia sprawy do sądu. Innym środkiem jest złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli przestrzegania praw pracowniczych w zakładzie pracy do inspekcji bezpieczeństwa pracy (Työsuojeluhallinto), która może stwierdzić naruszenia w tym zakresie i wnioskować o przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz nałożyć na pracodawcę karę.

   

  Bliższe informacje na temat poszczególnych kwestii związanych z fińskim prawem pracy dostępne są na poniższych stronach internetowych:

   

   

   

  Zagadnienie

  Adres strony

  Umowa o pracę

  https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/employment-contract

  Czas pracy

  https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/working-hours

  Urlop

  https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/annual-holidays

  Zapłata

  https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/pay

  Kwestie BHP

  https://www.tyosuojelu.fi/web/en/occupational-health

   

  Szczegółowe informacje na temat pracy w Finlandii zamieszczone są również na specjalnej stronie internetowej: http://www.sak.fi/working-in-finland

   

   

  Bezpieczeństwo pracy - organ właściwy do interwencji w sprawach naruszeń prawa pracy:

   

  Zagadnieniami związanymi z nadzorem nad przestrzeganiem przez pracodawcę prawa pracy zajmują się regionalne biura inspekcji pracy (Työsuojeluhallinto):

   

   

  Biuro i obszar działania

  Dane kontaktowe

  Helsinki – dla południowej Finlandii

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  Ratapihantie 9 / PL 110

  00521 HELSINKI

  tel.: 0295 016 000

  faks: (09) 730 798

  e-mail: tyosuojelu.etela@avi.fi

  Kuopio – dla wschodniej Finlandii

  Hallituskatu 12-14 / PL 1741

  70101 Kuopio

  tel.: 0295 016 800

  faks: (017) 580 8690

  e-mail: tyosuojelu.ita@avi.fi

  Turku – południowo-zachodnia Finlandia

  Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22

  20801 Turku

  tel.: 0295 018 000

  faks: (02) 251 1820

  e-mail: tyosuojelu.lounais@avi.fi

  Tampere – zachodnia i środkowa Finlandia

  Uimalankatu 1 / PL 272

  33101 Tampere

  tel: 0295 018 450

  faks: (03) 364 1372

  e-mail: tyosuojelu.lansi@avi.fi

  Oulu – północna Finlandia

  Albertinkatu 8 / PL 229

  90101 Oulu

  tel.: 0295 017 500

  faks: (08) 315 9599

  e-mail: tyosuojelu.pohjoinen@avi.fi

   

  Pomoc w realizacji praw pracowniczych zapewniają również związki zawodowe (por. niżej).

   

  Kwestie podatkowe

   

  Podatek dochodowy w Finlandii ma charakter progresywny, tzn. zależy od wysokości dochodów. Naliczany jest on od uzyskanych dochodów: pensji, wynagrodzeń, wszelkich wypłat i dodatków, premii i uzyskanych prowizji. Podatek dochodowy od wynagrodzenia płacony jest na rzecz gminy (kunnallisvero, stawka 16% lub 22%), wspólnoty wyznaniowej (1% lub 2%) oraz skarbu państwa (od 6,5% do 31,75%).

   

  Organem właściwym do udzielania informacji na temat obowiązku podatkowego oraz sposobu naliczania należności z niego wynikających jest VERO (http://www.vero.fi) – organ fińskiej administracji podatkowej. Na stronach internetowych VERO znajdują się szczegółowe informacje z zakresu prawa i praktyki podatkowej w Finlandii. Większość kwestii potencjalnie interesujących dla polskiego pracownika dostępna jest również w języku polskim: https://www.vero.fi/en/other_language/po_polsk/ 

   

  Związki zawodowe

   

  W Finlandii działają dobrze zorganizowane związki zawodowe, które mają możliwość negocjowania warunków zbiorowych układów pracy i monitorowania przestrzegania przez pracodawcę praw pracowniczych.   Na stronach internetowych związków zawodowych znajdują się dostępne w języku polskim informacje o podstawowych warunkach zatrudnienia i płacach w branży budowlanej i metalowej.

   

   

  Sektor zatrudnienia

  Właściwy związek zawodowy

  Przemysł budowlany

  Rakennusliittowww.rakennusliitto.fi

  Przemysł metalowy i montażowy

  Teollisuusliitto ­– www.teollisuusiliitto.fi

  Przemysł energetyczny

  Sahköliittowww.sahkoliitto.fi

  Sektor usługowy

  PAMhttps://www.pam.fi/en/

   

  Infolinia dla pracowników migrujących

  Od marca 2016 r. działa infolinia dla zagranicznych pracowników. Celem infolinii jest udzielanie podstawowych porad prawnych i odpowiedzi na pytania dotyczące fińskiego prawa pracy. Pracownicy infolinii odpowiadają w języku angielskim. Infolinia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–11.00 i 12.00–15.00. Telefon: 0800 414 004, e-mail: workinfinland@sak.fi.

   

  Opieka społeczna

   

  Zagadnienia opieki społecznej – w tym zasiłków, rent oraz spraw związanych z bezrobociem – należą do właściwości KELA (http://www.kela.fi).

   

   

  Zagadnienie

  Bliższe informacje

  Bezrobocie

  http://www.kela.fi/web/en/quick-guide-to-unemployment-benefits

  Zwolnienia lekarskie, rehabilitacja

  http://www.kela.fi/web/en/sickness-quick-guide

  Zasiłki rodzinne

  http://www.kela.fi/web/en/families-quick-guide

   

  Punkt konsultacyjny dla nowo przybyłych osób, które mieszkają w stołecznym okręgu Uusimaa (International House of Helsinki, IHH)

  Celem punktu jest udzielanie porad cudzoziemcom przybywającym do Finlandii. Główną grupą docelową klientów IHH są cudzoziemcy podejmujący pracę w stołecznym regionie Uusimaa (szw. Nyland) i członkowie ich rodzin. Punkt konsultacyjny IHH umieszczony został w Maistraatti, tj. w głównym urzędzie, w którym mieści się urząd ewidencji ludności i notariusz publiczny, co ułatwia równoczesne przeprowadzenie podstawowych spraw z zakresu rejestracji miejsca zamieszkania i pobytu. Konsultacji udzielają też przedstawiciele urzędu podatkowego (VERO), urzędu zajmującego się przyznawaniem świadczeń społecznych (KELA), urzędów pracy (TE-palvelut), centrum nadzorującego wypłatę emerytur (Eläketurvakeskus) oraz największej w Finlandii parasolowej organizacji związkowej SAK, którzy informują o podstawowych normach dotyczących prawa pracy. W punkcie konsultacyjnym istnieje również możliwość uzyskania informacji z zakresu tytułów pobytowych i prawa migracyjnego, które należy do właściwości służby migracyjnej (Maahanmuuttovirasto). Oprócz konsultacji osobistych IHH prowadzi infolinię telefoniczną, stronę internetową (https://www.ihhelsinki.fi/), na której znajdują się jego dane kontaktowe, a także przejrzysty serwis, umożliwiający migrantowi samodzielne ustalenie swojego statusu migracyjny oraz otrzymanie spersonalizowanych instrukcji dotyczących potrzebnych dokumentów oraz procedury ich wydawania (https://serviceadvisor.ihhelsinki.fi/).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: