close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • UTRATA PASZPORTU

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy w Republice Finlandii uległ zniszczeniu, jest obowiązana osobiście zawiadomić o tym Konsula RP w Helsinkach lub inny organ paszportowy, który wydał ten dokument. Osobie powracającej do miejsca stałego pobytu konsul może wydać – po uprzednim potwierdzeniu tożsamości – paszport tymczasowy.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w konsulacie formularz zawiadomienia o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (dostępny w urzędzie).

   

  Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu, tj. w Finlandii Konsulowi RP w Helsinkach. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

   

  UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

   

  Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód osobisty w Republice Finlandii uległ zniszczeniu, jest obowiązana zawiadomić o tym Konsula RP w Helsinkach poprzez złożenie zgłoszenia (osobiście lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu). Konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a także zawiadamia urząd, który wydał dowód osobisty w Polsce, o konieczności unieważnienia tego dokumentu.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul może wydać – po uprzednim potwierdzeniu tożsamości – paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

   

   

  UTRATA PRAWA JAZDY WYDANEGO W POLSCE LUB INNYCH DOKUMENTÓW

   

  W Ambasadzie RP nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał dany dokument (tj. w wydziale komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania należy bezpośrednio skontaktować się z właściwym urzędem w Polsce (wydziałem komunikacji w starostwie albo urzędzie miasta) lub z jego fińskim odpowiednikiem, tj. Fińską Agencją Bezpieczeństwa Transportu (TRAFI).

   

  Ambasada RP nie pośredniczy w zgłaszaniu utraty lub zniszczenia innych dokumentów (np. dowodów rejestracyjnych), kart płatniczych, itp.  

   

  Dodatkowe informacje o sytuacjach, w których paszport lub dowód osobisty traci ważność

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: