close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSTWA

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:

   

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Co do zasady obywatelstwo polskie z mocy prawa nabywa małoletni, jeśli co najmniej jedno z jego rodziców jest obywatelem polskim, a także osoba przysposobiona przez obywatela polskiego, jeśli przysposobienie nastąpiło przed ukończeniem przez nią 16 roku życia.

   

  Uwaga: Dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie jest ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty. Oznacza to, że osoba, która nie posiada ważnych dokumentów poświadczających obywatelstwo polskie, a zamierza powoływać się na posiadane obywatelstwo polskie przed konsulem lub innym organem, może zostać poproszona o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Decyzje w tej sprawie wydaje wojewoda. Konsul nie jest organem właściwym do potwierdzania posiadania obywatelstwa polskiego, choć za jego pośrednictwem można złożyć wniosek do wojewody w tej sprawie.

   

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

   

   

   

   

   

   

   


    

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: