close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Konsul może udzielić w niezbędnym zakresie pomocy konsularnej obywatelom polskim w sytuacjach, w których nie mogą oni samodzielnie zatroszczyć się o ochronę własnych praw i interesów, tj. w sytuacji nagłej i ciężkiej choroby, poważnego wypadku, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy, którego ofiarą padli ci obywatele, a także zgonu obywatela polskiego.

   

  W przypadku utraty dokumentów konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju, a także – w przypadku utraty dowodu osobistego – wydać zaświadczenie o utracie tego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Utrata dokumentów.

   

  Pomoc konsularna udzielana w przypadku zgonu i aresztowania lub zatrzymania opisana jest w odpowiednich podzakładkach do niniejszej strony.

   

  W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić policję (numer alarmowy 112), podając w miarę możliwości jak najdokładniejszą lokalizację zdarzenia. Co do zasady policja powinna sporządzić raport ze zdarzenia, który może okazać się potrzebny w związku z dochodzeniem ubezpieczenia. Jeżeli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy lub jego oględziny są potrzebne do oceny zawinienia uczestników ruchu biorących udział w wypadku, z reguły jest on odwożony na najbliższy parking policyjny. Dalsze ustalenia co do możliwości jego odbioru, ew. opłat za przechowanie pojazdu na takim parkingu itp., są przedmiotem bezpośrednich ustaleń między właścicielem pojazdu a policją lub firmą zarządzającą parkingiem.

   

  Osoby, które padły ofiarą przestępstwa (kradzież, napad, pobicie itp.) powinny skontaktować się bezpośrednio z policją w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie, na podstawie którego policja będzie mogła sporządzić raport ze zdarzenia.

   

  Dane teleadresowe głównych komisariatów w Finlandii:

   

  Numer alarmowy: 112

   

  Komisariaty policji:

  • Helsinki: Pasilanraitio 11, dzielnica Pasila, tel: (+358) 295 419 800 i (+358) 295 470 011
  • Lahti: Salininkatu 3, tel: (+358) 295 430 311
  • Turku: Eerikinkatu 40-42, tel. (+358) 295 440 501 i 0295 417 258
  • Tampere: Sorinkatu 12, tel. (+358) 295 414 975
  • Oulu: Rata-aukio 2, tel.  (+358) 295 416 195
  • Kouvola: Vuorikatu 1, tel. (+358) 295 430 331
  • Kuopio: Suokatu 44 B, tel. (+358) 295 450 311
  • Joensuu: Torikatu 9, tel. (+358) 295 450 311
  • Jyväskylä: Urhonkatu 1, tel. (+358) 295 414 803
  • Hämeenlinna: Hattelmalantie 2, tel. (+358) 295 430 311
  • Vaasa: Korsholmanpuistikko 45, tel. (+358) 295 440 511
  • Rauma: Aittarinkatu 21, tel. (+358) 295 440 501
  • Rovaniemi: Hallituskatu 1 A, tel. (+358) 295 460 321
  • Inari: Ivalontie 10, tel. (+358) 295 466 650
  • Mariehamn: Strandgatan 27, tel. +358 (0)18 527100

   

  Większość telefonów komisariatów policji czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.15(–17.00), niektóre również w soboty do godziny 15.00. Całodobowo czynny jest numer alarmowy 112.

   

   

  W przypadku doznania obrażeń i transportu do szpitala kierowca, pasażerowie i ofiary innych zdarzeń (np. pobicia) poddawani są odpowiedniemu leczeniu interwencyjnemu lub zabiegom operacyjnym. Jeżeli konieczna jest dłuższa hospitalizacja osoby, która uległa wypadkowi lub doznała nagłego i poważnego zachorowania, może ona – w uzgodnieniu z personelem medycznym szpitala – wystąpić do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zorganizowanie transportu medycznego do Polski (dotyczy to wyłącznie osób ubezpieczonych przez NFZ).

   

  Warto pamiętać, że służba zdrowia w Finlandii z reguły nie podaje bliższych danych na temat stanu zdrowia osobom trzecim (również konsulowi – informuje jedynie, że dana osoba przebywa w określonym szpitalu). Osoby poddawane leczeniu mają możliwość samodzielnego skontaktowania się z wybranymi osobami lub wskazania osób, które szpital może zawiadomić o ich stanie zdrowia. W celu umożliwienia skontaktowania się z rodziną placówka medyczna podejmuje z reguły kontakt z ambasadą, jeśli do szpitala trafia obywatel polski w stanie krytycznym bez osób towarzyszących.

   

   

  Dane teleadresowe głównych szpitali dyżurnych w Finlandii:

   

  Szpitale w Helsinkach:

   

  Szpitale w innych miastach:

   

   

   

   

  W przypadku utraty środków finansowych lub kart płatniczych najszybszą formą zapewnienia danej osobie możliwości skorzystania z pieniędzy na powrót do Polski lub na kontynuowanie pobytu jest przekazanie ich przez rodzinę lub inną osobę za pośrednictwem firm specjalizujących się w takich usługach (np. Western Union lub Money Gram). Biura tych firm dostępne są w wielu fińskich miastach; biura w większych miastach otwarte są również w weekendy. Punkty obsługi klienta ww. agencji zlokalizowane są z reguły na stacjach kolejowych lub autobusowych, wybranych stacjach benzynowych lub w większych centrach handlowych. Do odbioru pieniędzy w biurze ww. firmy konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

   

  Również konsul może przekazać osobie zainteresowanej kwotę z przeznaczeniem na powrót do Kraju wpłaconą przez członka rodziny lub inną osobę na konto MSZ (nr konta: NBP O/O Warszawa Nr 93 1010 1010 0007 9422 3000 0000). Wypłata równowartości takiej kwoty – po otrzymaniu potwierdzenia jej wpływu z MSZ, tj. na ogół w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty – następuje w Ambasadzie RP w Helsinkach w EUR wg kursu sprzedaży z dnia wpłaty. Konsul może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi osoby pozbawionej środków finansowych w celu zapewnienia zainteresowanemu skorzystania z tej możliwości.

   

  Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

   

   

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

   

   

  Ograniczenia pomocy konsularnej

   

  Konsul nie może podejmować działań niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Nie może także opłacić rachunku, grzywny lub kary, którą otrzymał obywatel polski ani uwolnić od odpowiedzialności obywatela polskiego, który naruszył miejscowe prawo.

   

  Należy pamiętać, że konsul co do zasady nie ma możliwości działania w imieniu zainteresowanego przed miejscowymi urzędami. Ponadto zgodnie z wiążącymi normami prawa fińskiego miejscowe urzędy nie udzielają przedstawicielstwom dyplomatycznym informacji o stanie poszczególnych spraw dotyczących obywateli tych państw.

   

  Konsul nie udziela porad prawnych. Pomocy prawnej mogą udzielić adwokaci lub inne upoważnione do tego podmioty. Informuje natomiast o właściwym urzędzie w Polsce lub w państwie przyjmującym właściwych do załatwienia danej sprawy.

   

  Ponadto konsul nie zajmuje się organizowaniem transportu, rezerwacją miejsc noclegowych, wskazywaniem punktów usługowych, tłumaczeniem rozmów ani wyszukiwaniem informacji powszechnie dostępnych w zasobach sieciowych internetu. Działania te nie należą do zakresu właściwości konsula.

   

  Konsul nie może objąć pomocą konsularną obywateli polskich, którzy posiadają równocześnie obywatelstwo fińskie. Może natomiast wykonywać w stosunku do nich czynności konsularne na zasadach ogólnych (np. w sprawach paszportowych, stanu cywilnego, poświadczania własnoręczności podpisu itp.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: