close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • INFORMACJA OGÓLNA

   

  ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ. FORMULARZ WNIOSKU WIZOWEGO JEST BEZPŁATNY.

   

  DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  ZNAJDUJĄ SIĘ TAM RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR WIZOWYCH I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

   

  O wizę cudzoziemiec występuje w polskiej placówce konsularnej za granicą. Jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, wskazania deklarowanego terminu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej i podania m.in. celu wizyty. Zależnie od rodzaju wizy i okresu ważności stosuje się zróżnicowane opłaty. W przypadku odmowy przez Konsula wydania wizy, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wynosi do 14 dni. Posiadanie wizy nie oznacza automatycznie prawa wjazdu na terytorium Polski/Schengen.

   

  RODZAJE WIZ I PROCEDURA

   

  W paszporcie wnioskodawcy, o ile organ konsularny nie odmówi zgody na wjazd i pobyt, może znaleźć się wiza:

   

  1. Schengen C; 

   

  2. krajowa D;

   

  3. tranzytowa wiza lotniskowa A.

   

   

  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Polski lub innych państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie 180 dni liczonym od daty pierwszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musi aplikować o wizę Schengen C. Wiza ta upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen. Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

   

  1. Dokument podróży: - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen; - posiadający minimum 2 wolne strony; - wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Biometryczne zdjęcie.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. euro i ważne na całym terytorium Schengen.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  - cel wjazdu;

  - posiadanie zakwaterowania;

  - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;

  - gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

   

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym osoby zamierzające ubiegać się o wydanie wizy w Ambasadzie RP w Helsinkach proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy (helsinki.konsul@msz.gov.pl).

   

  Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu. Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym długoterminowego można uzyskać na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

   

  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, musi aplikować o wizę krajową D.

   

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania: na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w okresie 180 dni.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

   

  1. Dokument podróży, ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski, posiadający minimum dwie wolne strony, wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Biometryczne zdjęcie.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  - cel wjazdu;

  - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;

  - konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym.

   

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym osoby zamierzające ubiegać się o wydanie wizy w Ambasadzie RP w Helsinkach proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy (helsinki.konsul@msz.gov.pl).

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa A

   

  Jeżeli cudzoziemiec zamierza udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen, a także  nie zamierza opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz posiada obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigeria, Pakistanu, Sudanu i Sri Lanki musi aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

   

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska). Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolite C) przez okres przewidziany w wizie i w okresie ważności wizy. Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.  Członkami rodziny obywatela UE są: współmałżonek, dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka, rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  1. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  2. Biometryczne zdjęcie.

  3. Dokument podróży, ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski, posiadający minimum 2 wolne strony, wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  3. Dokument potwierdzający status członka rodziny obywatela UE.

  4. Dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy członkowi rodziny obywatela UE

   

  Odmawia się wydania wizy członkowi rodziny obywatela UE, gdy:

   

  1. wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  2. pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  OPŁATY WIZOWE

   

  Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen wynosi 60 EUR. Opłaty nie pobiera się od (1) dzieci w wieku do lat 6; (2) uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach, a także od (3) naukowców przyjeżdżających w celu prowadzenia badań; (4) przedstawicieli organizacji pozarządowych w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach oraz wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych lub sportowych organizowanych przez organizacje niekomercyjne oraz (5) od posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. Dzieci w wieku 6-12 lat uiszczają opłatę w wysokości 35 EUR.

   

  Obywatele państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o ułatwieniach wizowych (Armenia, Albania, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina), co do zasady uiszczają opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen  w wysokości 35 EUR, przy czym ww. umowy wskazują liczne kategorie osób zwolnionych z przedmiotowych opłat.

   

  Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 60 EUR. Na podstawie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisanej w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r., obywatele Ukrainy są zwolnieni z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej.

   

  Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy od członka rodziny obywatela UE w rozumieniu ww. ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. oraz małżonka, małoletniego bezpośredniego zstępnego obywatela RP lub bezpośredniego zstępnego małżonka tego obywatela, bezpośrednio wstępnego obywatela RP lub bezpośrednio wstępnego małżonka tego obywatela, jeżeli wstępny lub zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP.

   

  PRAWO DO INFORMACJI

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

   

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

   

  Podstawy prawne:

   

  ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) wraz z aktami wykonawczymi;

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525);

  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 lipca 2009 r. nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 r. str. 1-243);

  - rozporządzenie Rady (WE) z 15 marca 2001 r. nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. UE L 81 z 21.03.2001, s. 1-7).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: