""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE EKONOMICZNE

 • 16 lipca 2018

  FINLANDIA jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ państw Europy. Blisko jedna czwarta powierzchni kraju obejmuje tereny położone na północ od koła podbiegunowego. Skrajne punkty: północny 70°06'N, południowy 59°30'N, zachodni 19°07'E, wschodni 31°35'E. Rozciągłość południkowa wynosi 1140 km, a równoleżnikowa 530 km.

  Obszar:                                337 030 km⊃2;, siódmy pod względem powierzchni kraj w Europie

  Ludność:                             5 514 997 (Finland’s Statistics, maj 2018 r.)

  Średnia zaludnienia na km2:                               18 osób

  Kraje graniczące z Finlandią:                        

  Norwegia – 729 km

  Szwecja – 586 km

  Rosja – 1313 km

  Estonia poprzez wody terytorialne Zatoki Fińskiej – około 330 km (oddzielona pasem wód międzynarodowych)

  Główne miasta:                Helsinki, Tampere, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä, Oulu

  Bogactwa naturalne:      Lasy, miedź, rudy żelaza

  Członkostwo w UE:         od 1995 r.

  Waluta:                                Euro od 2002 r.

  Różnica czasu:                   GMT +2

  Język:                                   Fiński (oficjalny) – 91.51%

                                                 Szwedzki (oficjalny) – 5.49%

                                                 Lapoński – 0.03%

                                                 Rosyjski – 0.08%

  Religia:                                 Fiński Kościół Ewangelicko-Luterański    73%

                                                 Fiński Kościół Zielonoświątkowy               1.8%

                                                 Fiński Kościół Prawosławny                        1.07%

                                                 Islam                                                                    1%

                                                 Fiński Kościół Katolicki                                   0.24%

  Członkostwo w Międzynarodowych Organizacjach                   ADB, AfDB, Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CD, CE, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, MINUSMA, NC, NEA, NIB, NSG, OECD, OPCW, OSCE, Pacific Alliance (obserwator), Paris Club, PCA, PFP, UN, UNIDO, UNHCR

  Schengen Convention, UNCTAD, UNESCO,UNIFIL, UNMIL, UNMOGIP, UNRWA UNTSO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC (stan na dzień 20 stycznia 2018 r.)

   

  Finlandia – obok Szwecji, Norwegii, Danii oraz Islandii – należy do grupy pięciu państw nordyckich, dzieląc z tymi krajami podobne wartości kulturowe i historię. Region nordycki to także podobne systemy polityczne, czyli demokracja parlamentarna, ta sama struktura praw cywilnych i opieki społecznej. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły gospodarce Finlandii dwie zasadnicze zmiany. Pierwszą z nich była intensywna industrializacja i bardzo szybkie przenoszenie się ludności ze wsi do miast. Drugą był gwałtowny w ostatnich latach rozwój sektora zaawansowanych technologii przy jednoczesnej racjonalizacji i umiędzynarodowieniu tradycyjnych gałęzi przemysłu. Lata 90. stały pod znakiem bardzo szybkiego rozwoju przemysłu elektronicznego. Obecnie – w wyniku nieustannego rozwoju technologii swoich produktów  i usług – Finlandia jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów w świecie.

  SYTUACJA GOSPODARCZA

  Według szacunków Ministerstwa Finansów (MF) w 2017 r. wzrost PKB w Finlandii wyniósł 3.1%. Fińska gospodarka rosła głównie dzięki dużemu wzrostowi inwestycji, wzrostowi eksportu oraz zwiększeniu konsumpcji. W 2018 r. gospodarka ma nieco zwolnić, a PKB ma wzrosnąć o około 2.4%. Wzrost gospodarczy w 2017 i 2018 r. ma przyczynić się do zauważalnego spadku bezrobocia w 2018 r (szacuje się, iż bezrobocie zmniejszy się z 8.6% w 2017 r. do 8.1% w 2018 r.). Rosnące PKB nie przełoży się jednak szybko na wzrost oszczędności gospodarstw domowych, ponieważ wzrost cen spowoduje, iż realne przychody będą  niższe. MF szacuje, iż inflacja w 2018 r. wyniesie 1.4%. W 2018 r. zadłużenie sektora publicznego ma nieznacznie zmaleć do 60.2% PKB w porównaniu z 2017 r (61.1% PKB). Spadek zadłużenia jest efektem konsolidacji finansów publicznych oraz wszystkich działań oszczędnościowych i naprawczych, przeprowadzonych przez fiński rząd od 2015 r.

   

   

  2015 r.

  2016 r.

  2017 r.

  2018 r. prognoza

  PKB (mld euro)

  210

  216

  225

  234

  PKB (%)

  0.0

  1.9

  3.1

  2.4

  Wskaźnik bezrobocia (%)

  9.4

  8.8

  8.6

  8.1

  Wskaźnik inflacji (%)

  -0.2

  0.4

  0.8

  1.4

  Zadłużenie sektora publicznego (%PKB)

  63.6

  63.1

  61.1

  60.2

  Żródło: Ministry of Finance, Budget Review 2018, January 2018

   

  Założenia do budżetu na 2018 r. obejmują m.in. działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia, wsparcie działań generujących wzrost gospodarczy, wzrost wydatków publicznych na obronę narodową i bezpieczeństwo wewnętrzne, zmiany w systemie podatkowym oraz środki na finansowanie reformy systemu zdrowia i opieki społecznej. Zakładane przychody mają osiągnąć 52.7 mld euro, a wydatki 55.8 mld euro, zatem deficyt budżetowy ma wynieść 3.1 mld euro.

  Na pozytywne trendy w gospodarce fińskiej wpływ ma poprawa sytuacji gospodarczej w wielu rejonach świata. Rośnie gospodarka amerykańska oraz gospodarki krajów Azji, poprawie uległa również sytuacja gospodarek strefy euro przy zauważalnym spadku bezrobocia. Według prognoz fińskiego Ministerstwa Finansów gospodarka światowa wzrośnie w 2018 r. o 3, 7%, przyspieszając do 3,8% w 2019 r. Wzrost konsumpcji zagranicznej, umiarkowane podwyżki płac i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw wpłyną pozytywnie na wzrost fińskiego eksportu.

   

  W sierpniu 2017 r. agencja ratingowa Fitch podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowej oceny ratingowej Finlandii na poziomie AA+ dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz krajowej ze stabilną perspektywą. Decyzja taka uzasadniona została dobrymi wynikami gospodarki fińskiej, stabilną sytuacją polityczną kraju oraz silnymi instytucjami państwowymi i rządowymi.

   

  HANDEL ZAGRANICZNY  w 2017 r.

   

  Według danych Fińskiego Urzędu Celnego w 2017 r. wartość fińskiego eksportu wyniosła 59,554 mld EUR, co oznacza wzrost o 15 % w stosunku do roku 2016, natomiast wartość importu osiągnęła 62,051 mld EUR, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu do 2016 r. Pomimo wyraźnych trendów wzrostowych, Finlandia w dalszym ciągu odnotowuje deficyt handlowy, który w 2017 r. osiągnął  poziom -2 497 mld EUR. W 2017 r. po raz pierwszy od 2010/2011 r. odnotowano tak wysoki przyrost importu i eksportu. Fińska gospodarka poradziła sobie wreszcie z recesją i jest w fazie wzrostu. Wpływ na ujemny bilans handlowy miał m.in. słabszy wynik eksportowy przemysłu chemicznego oraz duży spadek eksportu olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych (SITC 4).

   

  Handel zagraniczny Finlandii w latach 2008-2017                             

  Rok

  Import

  mld euro

  Zmiana w %

  Eksport

  mld w euro

  Zmiana w %

  Saldo

  mld euro

  2008

  62 402

  +5

  65 580

   0

  +3 178

  2009

  43 655

  -30

  45 063

  -31

  +1 409

  2010

  51 899

  +19

  52 439

  +16

  +539

  2011

  60 535

  +17

  56 855

  +8

  -3 680

  2012

  59 517

  -2

  56 878

   0

  -2 639

  2013

  58 407

  -2

  56 048

  -1

  -2 359

  2014

  57 769

  -1

  55 973

   0

  -1 796

  2015

  54 493

  -6

  53 880

  -4

  -613

  2016

  55 003

  +1

  51 878

  -4

  -3 125

  2017

  62 051

  +13

  59 554

  +15

  -2 497

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.4

                                                

  FIŃSKI EKSPORT w 2017 r.

  Poniższa tabela przedstawia udział fińskiego eksportu w 2017 r. według głównych sekcji SITC (Standard International Trade Classification). W 2017 r. wartość fińskiego eksportu wzrosła  o 13 % w stosunku do roku 2016. W 2016 r. Finlandia odnotowała wzrost eksportu we wszystkich sekcjach SITC (oprócz 4); największe wzrosty odnotowano w sekcji surowce niejadalne z wyjątkiem paliw, w sekcji paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych oraz w sekcji maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy.

   

  SITC

  Wyszczególnienie wg sekcji SITC

  Wartość w mld EUR

  Zmiana

  2017

  Udział %

  %

  0

  Żywność

  1 346

  2.3

  +11

  1

  Napoje i tytoń

  183

  0.3

  +11

  2

  Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

  5 592

  9.4

  +20

  3

  Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

  4 688

  7.9

  +18

  4

  Oleje, tłuszcze, woski - roślinne/zwierzęce

  16

  0.0

  -36

  5

  Chemikalia

  6 001

  10.1

  +6

  6

  Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca

  17 021

  28.6

  +9

  7

  Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

  19 168

  32.2

  +24

  8

  Różne wyroby przemysłowe

  3 829

  6.4

  +7

  9

  Towary i transakcje niesklasyfikowane                        w SITC

  1 709

  2.9

  +12

   

  Eksport razem

  59 554

  100.00

  +15

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.7

  Jak wynika z poniższej analizy eksport fiński jest bardzo zorientowany na kraje UE. Finlandia najwięcej towarów i usług eksportuje do strefy euro - 39.1%, około 21% eksportu skierowane było do pozostałych krajów UE, natomiast fiński eksport do Azji wyniósł około 15% całości eksportu, do pozostałych krajów Europy około 11.7%, do Ameryki Północnej skierowane zostało około 7.8% towarów i usług, a do pozostałych krajów w świecie około 5.5%.

                                              

   

                               Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.10

  W 2017 r. największym rynkiem eksportowym pozostały Niemcy przed Szwecją oraz Holandią. Fiński eksport do Niemiec zwiększył się o 24 % w stosunku do 2016 r. i stanowi około 14.2% całości fińskiego eksportu. Na drugim miejscu znalazła się Szwecja, do której eksport wzrósł o 10% w porównaniu z 2016 r. stanowiąc 10.3% eksportu. Zaskakująco dobry wynik osiągnął eksport do Holandii, który w 2017 r. wzrósł o 18% w porównaniu do 2016 r., co spowodowało iż Holandia stała trzecim co do wielkości partnerem Finlandii w eksporcie. Według fińskich statystyk Polska znalazła się na 12 miejscu, przy czym w 2017 r. nastąpił wzrost fińskiego eksportu do naszego kraju o 13% w porównaniu do 2016 r. W 2017 r. eksport do Polski stanowił około 2.7% całości fińskiego eksportu.  

  Najwięksi partnerzy Finlandii w eksporcie w 2017 r.

  Kraj

  Mld euro

  Udział %

  Zmiana %

  Eksport razem

  59 554

  100,00

  +15

  Niemcy

  8 484

  14,2

  +24

  Szwecja

  6 133

  10,3

  +10

  Holandia

  4 103

  6,9

  +18

  USA

  4 052

  6,8

    +3

  Rosja

  3 415

  5,7

  +15

  Chiny

  3 392

  5,7

  +27

  Wielka Brytania

  2 689

  4,5

    +8

  Belgia

  1 963

  3,3

  +14

  Francja

  1 820

  3,1

  +15

  Estonia

  1 798

  3,0

  +20

  Norwegia

  1 593

  2,7

    +3

  Polska

  1 591

  2,7

  +13

  Włochy

  1 421

  2,4

  +11

  Hiszpania

  1 077

  1,8

  +11

  Dania

  1 024

  1,7

  +13

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.11

   

  FIŃSKI IMPORT w 2017 r.

  Poniższa tabela przedstawia udział fińskiego importu w 2017 r. według głównych sekcji SITC (Standard International Trade Classification). Wartość importu fińskiego w 2017 r. wyniosła 62,051 mld EUR i wzrosła o 13% w porównaniu do 2016 r. W imporcie największe wzrosty zanotowano w sekcji SITC 3 paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych oraz w sekcji towarów przemysłowych, sklasyfikowanych według surowca (SITC 6).

   

  SITC

  Wyszczególnienie wg sekcji SITC

  Wartość w mld EUR

  Zmiana %

  2016

   2017

  0

  Żywność

  3 774

  3 985

  +5

  1

  Napoje i tytoń

  495

  545

  +9

  2

  Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

  3 899

  4 525

  +14

  3

  Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

  7 005

  8 387

  +20

  4

  Oleje, tłuszcze, woski - roślinne/zwierzęce

  354

  334

  -6

  5

  Chemikalia

  6 436

  6 922

  +7

  6

  Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca

  6 281

  8 070

  +28

  7

  Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

  17 827

  20 134

  +12

  8

  Różne wyroby przemysłowe

  5 751

  5 982

  + 3

  9

  Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

  2 846

  3 168

  +10

   

  Import razem

  54 669

  54 669

  +13

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, p.7

   

  Poniższa analiza wskazuje, iż fiński import - podobnie jak eksport - jest także głęboko zorientowany na kraje UE. Finlandia zakupiła najwięcej towarów i usług ze strefy euro - 38.6%, około 22,1% importu pochodziło z innych krajów UE, natomiast z pozostałych krajów Europy import wyniósł 18,1%. Fiński import z Azji wyniósł około 13,6%, a z  Ameryki Północnej około 3.9%.  Około 3,7% importu pochodziło z pozostałych krajów w świecie.

                               Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.10

   

  W 2017 r. Finlandia odnotowała dość spektakularny przyrost importu z Norwegii (+36%), z Rosji (+33%) oraz z Niemiec (+18%). Natomiast największymi dostawcami towarów na rynek fiński były Niemcy, Rosja, Szwecja, Chiny oraz Holandia. Import z Niemiec stanowi już około 15.5% całości fińskiego importu, a z Rosji około 13.2%. Import ze Szwecji wzrósł w 2017 r. o 11% w porównaniu do 2016 r. i stanowi około 11% całości importu; tym samym Szwecja stała się trzecim co do wielkości partnerem Finlandii w imporcie. Polska według fińskich statystyk znalazła się na 9 pozycji, przy czym w 2017 r. nastąpił wzrost importu z naszego kraju o 12% w porównaniu do 2016 r.

   

  Najwięksi partnerzy Finlandii w imporcie w 2017 r.

  Kraj

  Mld euro

  Udział %

  Zmiana %

  Import razem

  62 051

  100,00

  +13

  Niemcy

  9 612

  15,5

  +18

  Rosja

  8 201

  13,2

  +33

  Szwecja

  6 849

  11,0

  +11

  Chiny

  4 560

  7,3

  +12

  Holandia

  3 451

  5,6

    +3

  Francja

  2 340

  3,8

    +5

  USA

  1 935

  3,1

    -8

  Wielka Brytania

  1 830

  2,9

  +11

  Polska

  1 823

  2,9

  +12

  Estonia

  1 823

  2,9

  +10

  Włochy

  1 657

  2,7

    +3

  Dania

  1 622

  2,6

    +1

  Norwegia

  1 492

  2,4

  +36

  Belgia

  1 218

  2,0

    +1

  Hiszpania

  1 216

  2,0

    -2

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.11

   

  NAJWIĘKSI PARTNERZY HANDLOWI FINLANDII W UNII EUROPEJSKIEJ w 2017 r.

  NIEMCY

  W 2013 r.  Niemcy były dopiero trzecim partnerem handlowym Finlandii, tuż za Rosją i Szwecją. Aneksja Krymu przez Rosję oraz związane z nią unijne sankcje, a także recesja w Rosji spowodowały istotny spadek obrotów handlowych z FR. W 2014 r. Niemcy wysunęły się na pierwszą pozycję jeżeli chodzi o obroty handlowe z Finlandią i utrzymały pozycję lidera do chwili obecnej. W 2017 r. fiński eksport do Niemiec wyniósł 8 484 mld euro i wzrósł w porównaniu do 2016 r. aż o 24%, stanowiąc już 14,2% całości eksportu. Największe przyrosty (wg klasyfikacji SITC) odnotowano w eksporcie samochodów osobowych (+138%), produktów naftowych i rafinowanych (+55%) oraz miedzi (+39%). W 2017 r. wzrósł także import z Niemiec o 18% w porównaniu do 2016 r. Największe przyrosty odnotowano w imporcie (wg klasyfikacji SITC) części i akcesoriów  do pojazdów silnikowych (+107%), silników tłokowych z wewnętrznym spalaniem (+108%) oraz maszyn i urządzeń do produkcji energii (+75%). Pomimo wyraźnego wzrostu obrotów handlowych z Niemcami, Finlandia w 2017 r. odnotowała w dalszym ciągu ujemne saldo w handlu (-1 128 mld euro).

   

  Obroty handlowe pomiędzy Finlandią a Niemcami w latach 2008-2017

  Rok

  Import

  mld euro

  Zmiana w %

  Eksport

  mld w euro

  Zmiana w %

  Saldo

  mld euro

  2008

  8 787

  +4

  6 560

  -8

  -2 228

  2009

  6 400

  +27

  4 653

  -29

  -1 747

  2010

  6 878

  +7

  5 274

  +13

  -1 604

  2011

  7 528

  +9

  5 625

  +7

  -1 903

  2012

  7 335

  -3

  5 253

  -7

  -2 082

  2013

  7 335

  +9

  5 419

  +3

  -1 936

  2014

  7 810

  +6

  6 694

  +24

  -1 116

  2015

  8 285

  +6

  7 501

  +12

  -784

  2016

  8 175

  -1

  6 814

  -9

  -1 361

  2017

  9 612

  +18

  8 484

  +24

  -1 128

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.12

  SZWECJA

  Ze względu na bliskie sąsiedztwo, bliskość kulturową oraz językową, a także ścisłą współpracę w regionie Morza Bałtyckiego, Szwecja niezmiennie od kilkudziesięciu lat należy do ścisłego grona najważniejszych partnerów handlowych Finlandii.  W 2017 r. Szwecja utrzymała drugą pozycję jeżeli chodzi o obroty handlowe z Finlandią. Fiński eksport do Szwecji wyniósł w 2017 r. 6 133 mld euro i wzrósł w porównaniu do 2016 r. o 10% stanowiąc  10,3% całości eksportu. Największe przyrosty (wg klasyfikacji SITC) odnotowano w eksporcie wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali niestopowej (+23%), rur żelaza i stali (+21%) oraz wyrobów walcowanych płaskich ze stali stopowej (+19%). W 2017 r. wzrósł  import ze Szwecji o 11% w porównaniu do 2016 r. Największe przyrosty (wg klasyfikacji SITC) odnotowano w imporcie rudy metali nieszlachetnych i koncentratów (+59%), samochodów osobowych (+49%) oraz ciągników siodłowych i naczep (+43%). Ostatecznie w 2017 r. Finlandia odnotowała niewielkie, ujemne saldo w handlu ze Szwecją(-715 mln euro).

   

  Obroty handlowe pomiędzy Finlandią a Szwecją w latach 2008-2017

  Rok

  Import

  mld euro

  Zmiana w %

  Eksport

  mld w euro

  Zmiana w %

  Saldo

  mld euro

  2008

  6 303

  +7

  6 593

  -6

  +290

  2009

  4 271

  -32

  4 404

  -33

  +132

  2010

  5 249

  +23

  6 026

  +37

  +777

  2011

  6 029

  +15

  6 739

  +12

  +710

  2012

  6 369

  +6

  6 291

  -7

  - 78

  2013

  6 693

  +5

  6 489

  +3

  -204

  2014

  6 568

  -2

  6 208

  -4

  -360

  2015

  6 189

  -6

  5 523

  -11

  -666

  2016

  6 155

  -1

  5 563

  +1

  -592

  2017

  6 849

  +11

  6 133

  +10

  -715

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.14

   

  HOLANDIA

  Holandia po 2010 r. dołączyła do grona największych partnerów handlowych Finlandii. Fiński eksport do Holandii wyniósł w 2017 r. 4 103 mld euro i wzrósł w porównaniu do 2016 r. o 18%, stanowiąc 6,9% całości eksportu. Największe przyrosty (wg klasyfikacji SITC) odnotowano w eksporcie chemikaliów organicznych (+82%), miazgi i makulatury (+64%) oraz inżynierii lądowej (+28%). W 2017 r. nieznacznie wzrósł  także import z Holandii o 3% w porównaniu do 2016 r. Największe przyrosty (wg klasyfikacji SITC) odnotowano w imporcie produktów naftowych i rafinowanych (+37%), automatycznych maszyn do przetwarzania danych (+34%) oraz polimerów etylenu (+21%). W 2017 r. Finlandia odnotowała niewielkie dodatnie saldo w handlu z Holandią (+652 mln euro).

   

  Obroty handlowe pomiędzy Finlandią a Holandią w latach 2008-2017

  Rok

  Import

  mld euro

  Zmiana w %

  Eksport

  mld w euro

  Zmiana w %

  Saldo

  mld euro

  2008

  2 607

  -4

  3 372

  -8

  +764

  2009

  1 994

  -24

  2 645

  -22

  +651

  2010

  2 804

  +41

  3 335

  +26

  +530

  2011

  3 151

  +12

  3 852

  +16

  +701

  2012

  3 370

  +7

  3 557

  -8

  +187

  2013

  3 374

  +0

  3 457

  -3

  +83

  2014

  3 688

  +9

  3 424

  -1

  -264

  2015

  3 537

  -4

  3 557

  +4

  +20

  2016

  3 350

  -5

  3 485

  -2

  +135

  2017

  3 451

  +3

  4 103

  +18

  +652

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.16

   

   

  WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA-FINLANDIA

  19 grudnia 2011 r. premierzy Finlandii i Polski przyjęli Wspólny Komunikat ws. wzmocnionej współpracy między Polską a Finlandią, przewidujący bliższą i skoordynowaną współpracę polityczną i gospodarczą Warszawy i Helsinek w następujących obszarach: gospodarka, energetyka, ICT, środowisko, bezpieczeństwo, edukacja, wschodnie sąsiedztwo UE. Dokument ten do dnia dzisiejszego tworzy ramy polsko-fińskiej współpracy dwustronnej. Od momentu zainicjowania wzmocnionej współpracy podpisano kilka dwustronnych porozumień (MoU) dot. komunikacji i technologii teleinformatycznych, polityki migracyjnej, geologii oraz współpracy obronnej (Dokument Ramowy w sprawie polsko-fińskiej współpracy obronnej w latach 2014-2016, zastąpiony bezterminową umową o współpracy podpisaną we wrześniu 2017 r.

  Prawno-traktatowe ramy polsko-fińskiej współpracy regulują postanowienia dorobku prawnego Unii Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od
  1 maja 2004 r. Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i 9 innych krajów do Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864). Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nie objętym uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze to:

  • Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 25 listopada 1996 r. (Dz.U. 1998 nr 54 poz. 342), która weszła w życie 13 marca 1998 r.(w trakcie wypowiedzenia).
  • Konwencja z dnia 8 czerwca 2009 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Finlandii        w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (weszła w życie  11 marca 2010 r., obowiązuje od 2011 r.).

  W 2017 r. utrzymana została wysoka dynamika stosunków polsko – fińskich, zarówno politycznych, jak i gospodarczych: wizyta Premiera  Finlandii J. Sipili w Warszawie w dniu 12 stycznia 2017 r. z istotnym komponentem gospodarczym; dwustronne konsultacje ministrów SZ Polski W. Waszczykowskiego i Finlandii T. Soiniego na marginesie szczytu V4 NB8 w Sopocie 30 maja 2017 r. wizyty w Finlandii Ministra Obrony Narodowej PL, Min. Sportu i Turystyki PL, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju PL, Podsekretarza Stanu w MSZ PL oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy w dniach 23-25 października 2017 r. Prezydent A. Duda, któremu towarzyszyła grupa polskich start-upów, wziął udział w konferencji poświęconej  współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Finlandią.  Rokrocznie rośnie wartość wymiany handlowej między Polską a Finlandią.  Jednym z wyzwań są np. wzajemne inwestycje bezpośrednie. Stabilne wskaźniki gospodarcze czynią zarówno Polskę, jak i Finlandię atrakcyjnymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi. 

   

  Zarówno Finlandia, jak i Polska postrzegają innowacyjność jako klucz do przyszłego wzrostu gospodarczego i jako nieodzowny warunek zapewnienia konkurencyjności gospodarkom naszych krajów w dobie rewolucji cyfrowej. Polska stawia na nowoczesne technologie, a zwiększenie innowacyjności gospodarki jest jednym z jego priorytetów, o czym świadczy Strategia odpowiedzialnego rozwoju RP. Finlandia jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie innowacyjności, zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych europejskich i światowych rankingach innowacyjności. Polska zaś aspiruje do grona gospodarek innowacyjnych i obok zaawansowanej infrastruktury badawczej, nowoczesnych laboratoriów i parków technologicznych, dysponuje potencjałem w dziedzinie kapitału intelektualnego: naukowców, inżynierów i informatyków. Ważne jest, aby trwający polsko-fiński dialog na temat wymiany doświadczeń w obszarze innowacyjności, przyczynił się do powstania licznych wspólnych inicjatyw i projektów. Istotne jest wspieranie rozwoju start-upów i budowa nowoczesnego ekosystemu, sprzyjającego temu rozwojowi. Dlatego wymiana doświadczeń i współpraca z fińskimi partnerami jest bardzo cenna, w szczególności dla młodych polskich firm technologicznych.  Polska jest także zainteresowana rozbudową współpracy z Finlandią w zakresie szeroko rozumianych zielonych technologii, w tym wymianą doświadczeń w obszarze promocji małych i średnich przedsiębiorstw opracowujących takie technologie. Polska jest ponadto zainteresowana rozwojem  współpracy polskich i fińskich ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w realizacji programów badawczych, finansowanych z funduszy UE, m.in. Horyzont 2020.

   

  Wymiana handlowa

   

  Dane fińskiego Urzędu Celnego pokazują, że w 2016 r. polski eksport do Finlandii wyniósł 1 589 mln EUR (dynamika +13% w porównaniu do 2015 r.), a import z Finlandii osiągnął poziom 1410 mln EUR pozostając praktycznie na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2015. Nasz dodatni bilans handlowy wyniósł 179,8 mln EUR. Wymianę handlową (w tys. EUR) w okresie styczeń 2015 r. - grudzień 2016 r. w poszczególnych sekcjach SITC obrazuje poniższa tabela.

                                                                                               

  Kod sekcji

  Import

  dynamika %

  2016/2015

  Eksport

  dynamika %

  2016/2015

  2015

  2016

  2015

  2016

  0 żywność i zwierzęta żywe

  18 335

  20 073

  +9

  111 409

  116 351

  +4

  1 napoje i tytoń

  19 271

  20 967

  +8

  28 557

  12 444

  -56

  2 surowce niejadalne

  z wyjątkiem paliw

  124 733

  110 286

  -12

  171 744

  215 430

  +25

  3 paliwa mineralne, smary

  i materiały pochodne

  21 105

  39 535

  +87

  35 254

  13 896

  -60

  4 oleje, tłuszcze

  32

  77

  +140

  194

  262

  +35

  5 chemikalia             

  i produkty pokrewne

  259 700

  237 559

  -9

  158 196

  160 377

  +1

  6 towary przemysłowe

  sklasyfikowane wg surowca

  527 165

  548 778

  +4

  224 224

  287 901

  +28

  7 maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

  354 257

  348 213

  -2

  419 030

  488 006

  +16

  8 różne wyroby przemysłowe

  44 488

  43 551

  -2

  159 362

  178 999

  +12

  9 towary                   

  i transakcje niesklasyfikowane

  38 097

  40 999

  +7

  105 314

  116 262

  +10

  Razem

  1 407 182 

  1 410 039

  +0

  1 413 284

  1 589 928

  +13

  SALDO  (tys. EUR)

  + 6 102

  SALDO 2016 (tys. EUR)

  + 179 889

   

  Udział polskiego eksportu w fińskim imporcie ogółem wyniósł 2,9%, natomiast udział naszego importu w fińskim eksporcie osiągnął 2,7%. Szczególnie istotnym jest fakt, że wzrost polskiego eksportu nastąpił w najważniejszych pod względem wartościowym sekcjach nomenklatury SITC, szczególnie maszyn i urządzeń (sekcja 7), wyrobów przemysłowych (sekcja 8), a także towarów przemysłowych (sekcja 6). Główne pozycje w naszym eksporcie stanowiły poniższe działy SITC:

  -              aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne (158, 1 mln EUR),

  -              produkty metalowe (125, 9 mln EUR),

  -              rudy metali i złom (145, 8 mln EUR),

  -              skóry surowe i futrzarskie (63, 4 mln EUR),

  -              pojazdy drogowe (92, 6 mln EUR),

  -              produkty medyczne i farmaceutyczne (79, 9 mln EUR),

  -              sprzęt specjalistyczny dla przemysłu (49, 7 mln EUR).

   

  Z kolei systematyczny spadek naszego eksportu następuje w sekcji 3, przede wszystkim węgla i koksu, co związane jest z polityką energetyczną i klimatyczną Finlandii nakazującą odchodzenie od użycia węgla w produkcji energii i ciepła.

   

  W imporcie z Finlandii dominowały:

  -              papier, tektura (280, 2 mln EUR),

  -              sprzęt specjalistyczny dla przemysłu (90, 4 mln EUR),

  -              żelazo i stal (155, 1 mln EUR),

  -              aparatura, maszyny i urządzenia elektryczne (96, 1 mln EUR).

  Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

  Według danych fińskiego Urzędu Statystycznego skumulowana wartość fińskich inwestycji w Polsce na koniec 2015 r. wyniosła 1 272 mln EUR. 

   

  W Polsce obecnych jest ponad 170 fińskich inwestorów. Największym zainteresowaniem wśród fińskich inwestorów w Polsce cieszy się branża budowlana, energetyczna oraz metalowa. Znaczącą rolę odgrywa również sektor celulozowo-papierniczy oraz usługi, w tym outsourcing. Do najbardziej znanych firm fińskich inwestujacych w Polsce należą: Fortum (energia), Cargotec (maszyny i urządzenia), Kemira (produkty chemiczne), Outokumpu (metale), Wartsilä (energetyka, maszyny), Stora Enso (koncern papierniczy), Teknos (producent farb, lakierów), Konecranes (dźwigi, suwnice), Metsa Tissue (papiery higieniczne). Polskie inwestycje w Finlandii są niewielkie i nie oddają potencjału ekonomicznego polskich inwestorów. Brak polskiej aktywności inwestycyjnej w Finlandii wynika głównie z wysokich kosztów prowadzenia działalności w tym kraju, w tym wysokich podatków oraz braku elastyczności, jeżeli chodzi o rynek pracy.

   

  INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA W FINLANDII

   

  Finladnia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, zapewniającą strategiczny dostęp do rozwiniętych rynków Europy Północnej, Rosji i Azji. Stanowi ona o sile fińskiej gospodarki i przyczynia się do ożywionej wymiany handlowej z krajami nordyckimi, bałtyckimi, Unią Europejską, Rosją i Azją. Stanowiąc wschodnią granicę Unii Europejskiej, Finlandia jest postrzegana jako „brama biznesowa” do Rosji m.in. za sprawą takiego samego rozstawu szyn kolejowych, co oznacza brak konieczności zmiany wagonów bądź przeładunku towarów.

   

  Finlandia posiada 28 portów lotnicznych, obsługujacych ruch pasażerski i towarowy, w tym lotnisko Helsinki Vantaa uznawane za jedne z najlepszych lotnisk międzynarodowych w świecie. Lotnisko w Helsinkach odgrywa szczególnie istotną role w ruchu lotniczym z Azją z uwagi na dogodne i najkrótsze połączenia lotnicze pomiędzy Europą a Azją.

   

  Nowoczesne porty morskie są wysoko wyspejalizowane w przeładunkach towarów oraz przewozach pasażerskich i plasują się w czołówce najbezpieczniejszych i najszybszych portów w świecie. Sieć drogowa i kolejowa odgrywa pierwszoplanową rolę, jeśli chodzi o krajowy przewóz osób i towarów w związku z dużą powierzchnią kraju i niską gęstością zaludnienia, szczególnie w regionach północnych.

   

  Transport towarów w handlu zagranicznym w 2017 r.

                                                                                                                                                                            Jednostka: 1000 ton

   

  Transport morski

  Transport kolejowy

  Transport drogowy

  Transport innymi  środkami transportu

  Razem

  Import (1000 t)

  43 989

  7 671

  3 459

  1 672

  56 791

  Eksport (1000 t)

  41 908

     374

  3 047

     399

  45 728

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.32

   

  Fińska Agencja Transportowa (Finnish Transport Agency) jest instytucją rzadową, podległą Ministerstwu Transportu I Komunikacji i jest odpowiedzialna za utrzymanie oraz rozwój standardu usług w systemie transportowym. Główne zadania Agencji obejmują:

  • utrzymanie i rozwój systemu transportowego
  • utrzymanie sieci drogowej, kolejowej oraz dróg wodnych będących w gestii rządu
  • wdrażanie kluczowych projektów drogowych oraz planowanie, utrzymanie i budowa nowych dróg kolejowych i śródlądowych
  • zapewnienie nawigacji w okresie zimowym
  • rozwój transportu publicznego oraz udzielanie subsydiów morskich dla wszystkich rodzajów transportu
  • zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu transportowego, również w trudnych warunkach pogodowych;
  • rozwój zrównoważonego transportu z niską emisją CO2
  • synergia pomiędzy bezpieczeństwem  i działalnością na rzecz środowiska
  • wdrażanie nowych modeli operacyjnych infradtruktury transportowej

   

  Infrastruktura drogowa

   

  Fińska sieć drogowa liczy około 454 000 km długości, w tym 350 000 km dróg prywatnych i leśnych oraz 26 000 dróg gminnych. Fińska Agencja ds. Transportu jest odpowiedzialna za utrzymanie około 78 000 km dróg, z czego 50 000 km posiada twardą nawierzchnię. Drogi szybkiego ruchu i drogi główne wynoszą ponad 13 000 km, z których 765 km stanowią autostrady. Dodatkowo 5000 km przeznaczone jest na drogi dla pieszych i rowerzystów. Około 41 000 km dróg znajduje się w najnizszej kategorii utrzymania, co oznacza iż podczas trudnych warunków pogodowych mogą wystąpić pewne utrudnienia. Drogi w Finlandii podzielone są na cztery kategorie: klasa I, klasa II, drogi regionalne oraz drogi tzw połączeniowe. Dopuszczalne prędkości ( o ile znaki drogowe nie wskażą inaczej):

   

  • 50 km/h w terenie zabudowanym
  • 80 km/h poza terenem zabudowanym
  • 120 km/h na autostradach (zimą 100 km/h)

    

  Rządowa Agencja ds. Transportu publikuje informacje na temat warunków na drogach publicznych w całym kraju oraz bieżące wiadomości dotyczące prowadzonych prac drogowych i zakłóceń w ruchu. Agencja ścisle współpracuje z policją, strażą graniczną, centrami kryzysowymi oraz stacjami radiowymi.

   

  Fińska sieć dróg głównych

              Niebieski  - droga szybkiego ruchu typu E

                                                                                 Czerwony – droga klasy I

                                                                                 Żółty – droga klasy II

   

   

  Oznakowanie, numeracja i długość dróg

   

  Rodzaj drogi

  Numer

  Oznakowanie

  Długość dróg

  Droga klasy I(pomiedzy wiekszymi miastami)

  1-39

  Około 8568 km

  Droga klasy II (pomiędzy centrami regionalnymi)

  40-99

  Około 4760 km

  Drogi regionalne (pomiędzy gminami)

  100-999

  Około 13 537 km

  Drogi połączeniowe (do większych dróg)

  1000-9999

  Około 51 295 km

   

   

                                     

   

                                 

  Droga lokalna (18724 Utajarvi)                                            Droga regionalna (276 Ikaalinen)

   

   

                                    

  Droga główna (67 Kurikka)                                                   Autostrada (7 Kotka)

  Przewozy międzynarodowe do Finlandii w 2017 r.

   

  Granica morska

  Granica lądowa Rosja

  Granica

  lądowa Szwecja

  Granica

  lądowa Norwegia

  Suma

  przewozów

  samochody

  1 059 604

  1 783 734

  3 133 003

  526 003

  6 502 344

  busy

  22 160

  -

  -

  -

  22 160

  samochody ciężarowe

  316 039

  252 029

  138 897

  46 802

  753 767

  Samochody dosawcze z przyczepami

  213 201

  -

  -

  -

  213 201

  Naczepy kontenerowe

  z ładunkiem

  234 258

  15 340

  -

  -

  249 598

  Naczepy

  Kontenerowe

  bez ładunku

  233 563

  3 027

  -

  -

  236 590

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.34

   

  Przewozy międzynarodowe z Finlandii w 2017 r.

   

  Granica morska

  Granica lądowa Rosja

  Granica

  lądowa Szwecja

  Granica

  lądowa Norwegia

  Suma

  przewozów

  samochody

  1 048 679

  1 778 758

  3 134 455

  533 086

  6 494 978

  busy

  20 278

  -

  -

  -

  22 278

  samochody ciężarowe

  312 512

  262 897

  132 445

  48 475

  756 329

  Samochody dosawcze z przyczepami

  217 224

  -

  -

  -

  217 224

  Naczepy kontenerowe

  z ładunkiem

  411 958

  2 759

  -

  -

  414 717

  Naczepy

  Kontenerowe

  bez ładunku

  53 764

  14 986

  -

  -

  68 750

  Źródło: International Trade 2017, Finnish Trade in Figures, Tulli Customs, s.34

   

  Infrastruktura lotnicza

   

  W Finlandii instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i utrzymanie sieci lotnisk oraz systemu nawigacynego jest FINAVIA – spółka skarbu państwa, nad którą nadzór sprawuje Ministerstwo Transportu i Komunikacji. W sumie w Finlandii znajduje się 28 lotnisk (w gestii FINAVIA 21 lotnisk), a najważniejszą rolę odgrywa lotnisko Helsinki – Vantaa, które w 2017 r. obsłużyło rekordową liczbę 18 892 386 mln pasażerów, co oznacza wzrost w porównaniu do 2016 r. o 9.9%. W 2017 r. lotnisko Vantaa zwiekszyło miedzynarodowe przewozy lotnicze o 11.4% w porównaniu do 2016 r. Pasażerowie z UE stanowili 71.4% całości ruchu pasażerskiego. Międzynarodowy pasażerski ruch tranzytowy wzrósł w 2017 r. o 17.6% w porównaniu do 2016 r. Specjazacją lotniska w Vantaa są kierunki azjatyckie, jedne z najważniejszych również dla Fińskich Linii Lotniczych Finnair. Całkowita ilość pasażerów w 2017 r. wyniosła 22 699 744 mln, co oznacza wzrost o 9.2% w porównaniu do 2016 r.

   

   

  Sieć 21 lotnisk obsługiwanych przez FINAVIĘ oraz liczba pasażerów w 2016 i 2017 r.

   

  Nazwa lotniska

  Międzynarodowe i narodowe przewozy lotnicze

  Międzynarodowe i narodowe przewozy lotnicze

  2016

  dynamika %

  2017

  dynamika %

  Helsinki Vantaa

  17 184 427

  4.9

  18 892 386

  9.9

  Oulu

  1 027 495

  -16.1

  923 246

  -10.1

  Rovaniemi

  487 857

  22.3

  579 470

  18.8

  Kittilä

  257 537

  27.1

  325 053

  26.2

  Ivalo

  179 630

  27.1

  210 566

  17.2

  Turku

  324 077

  7.8

  333 574

  2.9

  Vaasa

  288 520

  -3.8

  300 118

  4.0

  Kuopio

  227 194

  -11.9

  235 411

  3.6

  Kuusamo

  76 848

  22.0

  87 752

  14.2

  Tampere

  208 930

  -54.1

  230 024

  10.1

  Joensu

  122 543

  -18.9

  119 714

  -2.3

  Kajaani

  85 853

  -42.3

  87 455

  1.9

  Kokkola-Pietarsaari

  88 766

  4.5

  79 819

  -10.1

  Kemi-Tornio

  61 314

  -41.1

  104 462

  70.4

  Jyväskylä

  62 448

  7.6

  67 966

  8.8

  Mariehamn

  16 680

  -1.7

  61 568

  3.4

  Pori

  5 946

  -43.5

  23 183

  140.8

  Enontekiö

  22 273

  2.9

  25 537

  14.7

  Savonlinna

  11 600

  -32.1

  12 409

  7.0

  Halli Kuorevesi

  54

  -50.1

  25

  -53.7

  Utti

  14

  -12.5

  6

  -57.1

  Razem

  20 786 553

  3.7

  22 699 744

  9.2

  Źródło: Finavia Air Traffic Statistics, 2018

   

  Infrastruktura kolejowa

  Fińska sieć kolejowa

   

  Długość linii kolejowych w Finlandii wynosi 5944 km, z czego 3256 km jest zeelektryfikowane. Szerokość szyn w fińskiej infrastrukturze kolejowej wynosi 1524 mm i jest to szerokość większa niż w większości krajów europejskich  (1435 mm). Napięcie sieci elektrycznej wynosi 25kV, a częstotliwość 50 Hz. Ograniczenie prędkości dls przewozów pasażerskich wynosi 220 km/h, a dla towarowych 120 km/h.  Fińska sieć kolejowa jest połączona drogą lądową ze Szwecją w miejscowości Tornio,  a z Rosją w miejscowościach: Vainkkala, Imatrankoski, Niivala, Vartius. Fińska Agencja ds. Transportu jest odpowiedzialna za zarządzanie, utrzymanie, bezpieczeństwo oraz użytkowanie sieci kolejowej. Roczne utrzymanie sieci koztuje około 200 mln euro.

   

  Przewozy pasażerskie koleją

   

  2012

  2013

  2014

  Ruch pasażerski (mln)

  69 331

  69 318

  68 262

  Długi dystans

  • Finlandia
  • Międzynarodowe

   

  13 155

  495

   

  12 960

   598

   

  12 358

  517

  Źródło: Finavia Air Traffic Statistics, 2018

   

  Przewozy towarowe koleją

   

  2012

  2013

  2014

  Ruch towarowy razem tony(1000)

  35 267

  36 433

  37 008

  Długi dystans

  • Finlandia
  • Międzynarodowe

   

  23 576

  11 691

   

  22 791

  13 642

   

  22 742

  14 266

  Źródło: Finavia Air Traffic Statistics, 2018

   

  Infrastruktura morska i śródlądowa

   

  Finlandia posiada pond 10 000 km przybrzeżnych dróg wodnych oraz 9800 km dróg śródlądowych, z czego Fińska Agencja ds. Transportu zarządza utrzymaniem i rozwojem ponad 8000 km wodnych dróg przybrzeżnych oraz 8000 km dróg śródlądowych. Transport morski odgrywa decydującą rolę w fińskim eksporcie i imporcie, natomiast transport śródlądowy służy do przewozu wewnątrz-krajowego osób i towarów i w minimalnym stopniu wykorzystywany jest do eksportu i importu ładunków. Drogą morską przewożonych jest 78% towarów w imporcie i prawie 88% w eksporcie. W żegludze śródlądowej szczególne znaczenie ma kanał Saimaa o długości 43 km, który łączy jezioro Saimaa z Zatoką Fińską. Prawie połowa odcinku kanału przebiega przez obszar dzierżawiony od strony rosyjskiej. Fińska Agencja ds. Transportu utrzymuje 31 śluz znajdujących się na rzekach Vuoksi, Kymijoki i Kokemaenjoki. 

   

  W Finlandii znajduje się 30 portów morskich i śródlądowych. Helsinki są największym i najważniejszym portem handlowym, specjalizującym się w przeładunkach towarów zwykłych, kontenerów oraz naczep i ciężarówek. Helsinki  posiadają 4 terminale morskie, w tym 2 dla ruchu pasażerskiego (South Harbour, Katajanokka) oraz dwa terminale towarowe (Vuosaari Harbour i West Harbour). Terminale towarowe specjalizują się w ładunkach ro-ro i kontenerach. Terminale pasażerskie oraz statki ro-ro obsługują linie do Sztokholmu, Tallinna, St Petersburga oraz Travemunde, Rostocku. Port Hamina/Kotka, powstały z połączenia dwóch portów: Hamina i Kotka, jest jednym z najnowocześniejszych portów fińskich i specjalizuje się w obsłudze wszystkich rodzajów cargo (płynne, sypkie), w tym kontenerów, RORO oraz w przewozie pasażerow. Natomiast port Sköldvik/Kilpilahti, położony kilkanaście km od Porvoo specjalizuje się w odbiorze ropy naftowej i eksporcie produktów naftowych. Port Kokkola specjalizuje się w ładunkach sypkich, m.in. rud żelaza. Innym ważnym portem jest Rauma, piąty co do wielkości port morski Finlandii. Pod względem wielkości eksportu największymi portami są Hammina/Kotka, Kilpilahti, Kokkola, Helsinki i Rauma, natomiast największy wolumen importu osiągnęły porty Raahe, Kilpilahti, Helsinki oraz Hamina/Kotka.

   

  Transport towarów drogą morską w handlu zagranicznym w 2017 r. 

  (mln ton)

  2017 r.

  Import

  47 294 813 t

  Eksport

  51 482 940 t

  Źródło: Finnish Transport Agency, statistics, 2018

   

   

  Transport towarów drogą morską w handlu zaggranicznym w 2017 r. z uwzględnieniem największych portów

      Źródło: Finnish Transport Agency, statistics, 2018

   

  Nazwa portu

  Suma przewozów towarowych (mln t)

  Helsinki

  14.0

  Kilpilahti

  21.4

  Rauma

  5.8

  Naantali

  5.0

  Hanko

  4.5

  Pori

  2.9

  Uusikaupunki

  2.3

  Turku

  2.2

  Inkoo

  1.8

  Tornio

  3.0

  Saimaan satamat

  1.2

  Kemi

  1.6

  Vaasa

  0.9

  Pietaarsaari

  0.9

  Kaskinen

  0.9

  Parainen

  0.6

  Rahja

  0.4

  Kantvik

  0.4

  Forby

  0.2

  Alandy

  0.2

  Źródło: Finnish Transport Agency, statistics, 2018

   

   

  Przewozy pasażerskie drogą morską w 2017 r.

  mln

  2017 r.

  Ogólna liczba pasażerów do/z Finlandii

  19 210 282

  Liczba pasażerów przyjeżdżających do Finlandii

  9 655 753

  Liczba pasażerów opuszczających Finlandię

  9 554 529

  Źródło: Finnish Transport Agency, statistics, 2018

   

   

  Przewozy pasażerskie drogą morską w 2017 r. w poszczególnych portach

  Nazwa portu

  Suma przewozów pasażerskich do/z Finlandii

  Kemi

  290

  Vaasa

  200 086

  Naantali

  154 244

  Lappeenranta

  16 968

  Hamina/Kotka

  14 645

  Helsinki

  12 670 465

  Turku

  2 684 173

  Ahvenanmaa W-py Alandzkie

  3 469 404

  Źródło: Finnish Transport Agency, statistics, 2018

   

   

  EDUKACJA

   

  Szkolnictwo wyższe

  Edukację wyższą w Finlandii oferuje 14 uniwersytetów (Yliopisto/Universitet) oraz 24 politechniki (Ammattikorkeakoulu/Yrkeshögskola). Te pierwsze skupiają się na badaniach i przekazywaniu wiedzy akademickiej, a działalność drugich ukierunkowana jest na współpracę nauki ze światem biznesu. Poziom nauczania jest wysoki: w 2017 r. w Rankingu Szanghajskim znalazło się 5 fińskich uczelni: Uniwersytet w Helsinkach (56. pozycja), Uniwersytet Wschodniej Finlandii (miejsca 301.-400.) oraz uniwersytety w Aalto, Oulu i Turku (miejsca 401.-500.).

   

  UNIWERSYTETY

  POLITECHNIKI

  Aalto University

  Arcada Polytechnic

  Hanken School of Economics

  Centria Polytechnic

  Lappeenranta University of Technology

  Diaconia Polytechnic

  Tampere University of Technology

  Haaga-Helia Polytechnic

  University of Helsinki

  Humanities Polytechnic

  University of Eastern Finland

  Häme Polytechnic

  University of the Arts Helsinki

  Jyväskylä Polytechnic

  University of Jyväskylä

  Kajaani Polytechnic

  University of Lapland

  Kymenlaakso Polytechnic

  University of Oulu

  Lahti Polytechnic

  University of Tampere

  Lapland Polytechnic

  University of Turku

  Laurea Polytechnic

  University of Vaasa

  Metropolia Polytechnic

  Abo Akademy Turku

  Mikkeli Polytechnic

   

  Karelia Polytechnic

   

  Novia Polytechnic

   

  Oulu Polytechnic

   

  Saimaa Polytechnic

   

  Satakunta Polytechnic

   

  Seinäjoki Polytechnic

   

  Tampere Polytechnic

   

  Turku Polytechnic

   

  Vaasa Polytechnic

   

  1 stycznia 2010 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o uniwersytetach, której celem było zwiększenie autonomii uczelni, osadzenie ich w roli niezależnych bytów prawnych i usprawnienie funkcjonowania w warunkach współpracy międzynarodowej. Reforma zmieniła status uniwersytetów z państwowych urzędów edukacyjnych na niezależne korporacje publiczne bądź fundacje podlegające ustawie o fundacjach. Reforma miała też podkreślić silne strony i potencjał danego uniwersytetu. Pracownicy uniwersytetu przestali być urzędnikami państwowymi i są zatrudniani kontraktowo. Na szczególną uwagę zasługuje Aalto University, który powstał z konsolidacji trzech szkół wyższych: Helsinki University of Technology, University of Art and Design i Helsinki School of Economics). Uniwersytet posiada status fundacji, nową radą naukową i dydaktyczną, partnerstwa z dużymi korporacjami oraz strategię rozwoju badań i nauczania podlegającą międzynarodowej ocenie. Celem Uniwersytetu jest lepsza współpraca z otoczeniem biznesowym, wyższa innowacyjność i promocja przedsiębiorczości. Istotne w Aalto University sąt interdyscyplinarność a także komercjalizacja badań naukowych.

   

  Stopnie akademickie

  Na politechnikach studia I stopnia (licencjackie, ang. bachelor’s level programmes) trwają zwykle 3,5-4 lat, na uniwersytetach – 3 lata. By dostać się na studia II stopnia na politechnikach (master’s level programmes, 1,5-2 lat nauki) wymagany jest nie tylko tytuł licencjata, ale również minimum trzyletnie doświadczenie w wybranym zawodzie. Na uniwersytetach ten warunek nie obowiązuje: po zakończeniu studiów I stopnia od razu można zacząć naukę na studiach magisterskich. Trwają one zwykle 2 lata.

   

  Znajomość języka, certyfikaty

  Fińskie uniwersytety na studiach I stopnia oferują niemal wyłącznie naukę w języku fińskim i szwedzkim, politechniki przeciwnie – na nich większość kierunków wykładana jest w j. angielskim. Na studiach magisterskich jest inaczej – same uniwersytety oferują ponad 200 kierunków, na których wykładowcy mówią w j. angielskim. Kto na studiach I stopnia wybierze kierunek właśnie z wykładowym angielskim, musi przedstawić certyfikat – zwykle TOEFL (Test of English as a Foreign Language) lub IELTS (International English Language Testing System). W tym pierwszym zwykle trzeba zdobyć 550 punktów w teście papierowym lub 79 w internetowym, w drugim uzyskać ocenę minimum 6. Oba dokumenty można zdobyć w Finlandii: TOEFL w Centrum Fulbrighta, IELTS w FINNBRIT. Akceptowane są również dyplomy PTE (Pearson Test of English) i Cambridge (CPE/CAE).Fińskie uczelnie nie oferują przygotowania językowego dla obcokrajowców. Dotyczy to zarówno języka angielskiego, jak i fińskiego. Kto ma ochotę studiować po fińsku lub szwedzku, musi ukończyć kurs i zdobyć odpowiedni certyfikat (Finnish National Certificate of Language Proficiency, YKI).

   

  Pozwolenie na pobyt

  Studenci z UE nie muszą ubiegać się w Finlandii o studenckie pozwolenie na pobyt (student residence permit). Po upływie 90 dni powinni się jednak zarejestrować (register). Formalności załatwia się w lokalnym biurze meldunkowym (maistraatti). Osoby zarejestrowane mogą już podejmować pracę i zakładać konto w banku. By móc mieszkań w Finlandii, student powinien mieć odpowiednie środki na samodzielne utrzymanie, tak by nie obciążać miejscowego systemu opieki społecznej. Od obywateli UE nie wymaga się jednak oficjalnych zaświadczeń. Dla obywateli UE studia są darmowe – nawet doktoranckie.

   

  Utrzymanie i zakwaterowanie. Zakwaterowania można szukać poprzez biura SOA (Finland's Student Housing Ltd.) oraz – w rejonie Helsinek – poprzez HOAS (The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region). Zgłoszenia przyjmują drogą elektroniczną – w zależności od uczelni ułatwiają znalezienie miejsca w akademiku lub pomagają w wynajęciu mieszkania na wolnym rynku. Standard fińskich akademików jest bardzo wysoki – pokoje są umeblowane, ze sprzętem AGD i dostępem do internetu. Ceny zależą od miejscowości – najdrożej jest w Helsinkach i okolicach – dwuosobowy pokój kosztuje 200–300 euro miesięcznie, „jedynka” – ok. 600 euro. Taniej jest w środkowej i północnej Finlandii – np. w Oulu koszt pokoju to 150–200 euro, jednoosobowy za około 300–350 euro. Rząd i miejscowe uczelnie bardzo rzadko fundują stypendia na studiach licencjackich i magisterskich. Możliwe za to jest uzyskanie wsparcia na studiach doktoranckich. Więcej informacji na stronie www.studyinfinland.fi oraz w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jako obywatel UE student może pracować w Finlandii w trakcie studiów przez 25 godzin tygodniowo (ważna jest średnia z całego roku akademickiego). Szczegółowe informacje o fińskim prawie pracy dostępne są na stronie www.guidetoworkinginfinland.fi. W Finlandii bezrobotnym pomaga rozbudowana sieć urzędów, która nie tylko udostępnia oferty, ale pomaga także w pisaniu biznes-planów osobom, które chcą uruchomić własną działalność.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: